Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1. Definities
  1. Ondernemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amazing B.V., gevestigd te Apeldoorn.
  2. Product: Maria’s Eeuwige Villa. Online Escape Room game, product van Ondernemer en ten uitvoer gebracht op wwww.mariasvilla.nl
  3. Deelnemer: groep mensen die tegelijkertijd en gezamenlijk deelneemt aan één sessie van de Online Escape Room.
 2. Artikel 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Deelnemer.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld via de website.
  3. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
  1. Alle aanbiedingen en offertes en overige uitingen van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij door Ondernemer schriftelijk anders is aangegeven.
  2. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een kortingsactie op elk moment te beëindigen of aan te passen.
  3. Betaling door Deelnemer geschiedt voorafgaand aan het spel middels één van de aangegeven betalingsmethoden.
 4. Artikel 4. Overmacht
  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de Ondernemer in de nakoming van enige verplichting jegens de Deelnemer niet aan de Ondernemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van koper kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van hulppersonen of andere derden, stroomstoringen, computervirussen en andere technische problemen.
 5. Artikel 5. Annuleren
  1. Na de aankoop van dit online product kan de aankoop en betaling niet meer worden geannuleerd.
 6. Artikel 6. Aansprakelijkheid
  1. Deelname aan het spel geschiedt op eigen risico. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van ongeval, verlies of diefstal veroorzaakt aan deelnemers tijdens het arrangement.
  2. Het is voor Ondernemer niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan deelnemer aan een door Ondernemer georganiseerd arrangement, ongeacht de oorzaak van deze schade of dit letsel.
  3. Evenmin is zij aansprakelijk voor verlies van eigendommen.
 7. Artikel 7. Geheimhouding
  1. Het plezier van de Escape Room Maria’s Eeuwige Villa blijft behouden wanneer louter over de ervaring, maar niet over de geheimen verteld wordt. Deelnemer beschouwt zichzelf daarom tot geheimhouding verplicht.
 8. Artikel 8. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  1. Na het verkrijgen van informatie bij Ondernemer is Deelnemer automatisch opgenomen in het adressenbestand. Ondernemer gebruikt gegevens alleen om Deelnemer op de hoogte te houden van spelgerelateerde informatie en/of interessante aanbiedingen van diensten. Indien geen behoefte is aan deze informatie, kan dit per mail te kennen worden gegeven.
 9. Artikel 9. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. De rechtbank van de vestigingsplaats van Ondernemer is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, naar aanleiding van een tussen de Deelnemer en Ondernemer gesloten overeenkomst of overeenkomsten, dan wel geschillen die daarvan een uitvloeisel zijn.
  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Op alle offertes, overeenkomsten tussen Ondernemer en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing zulks met uitsluiting van het Weens koopverdrag, (CISG, the Convention on the International Sale of Goods).
  4. Ondernemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
  5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08086502 en zijn tevens vermeld op de website van het product (www.mariasvilla.nl).